سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم  مدیریت امنیت اطلاعات(Information Security Management System)

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، بر مبنای استانداردهای ISOسری ۲۷۰۰۰  به عنوان جامع ترین استانداردهای شناخته شده جهت تامین امنیت سیستم های اطلاعاتی سازمان ها، از کلیدی ترین سرویس های بخش فناوریهای پیشرفته این شرکت می باشد.

 • تعیین خط مشی امنيت اطلاعات و تعيين اهداف امنيت
 • شناسايی و طبقه بندی دارايی های اطلاعاتی
 • ارائه معماری زير ساخت شبکه
 • تحليل و تدوين کنترل های امنيتی
 • طراحی و معماری سيستم
 • مديريت حوادث امنيت اطلاعات
 • تهيه، نگهداری و پايش طرح های تداوم جريان کار
 • تدوين و طراحی متدولوژی ارزيابی ريسک
 • شناسايی و طبقه بندی ريسک های امنيتی
 • ارزيابی ريسک و تحليل ريسک ها
 • تدوين استراتژی های برطرف سازی ريسک
 • شناسايی تهديدها و آسيب پذيری های امنيتی
 • تست نفوذپذيری
 • طرح مديريت بحران
 • آموزش دستورالعمل ها و سياست های امنيتی به کارکنان
 • تدوين مديريت گذار از وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب
 • مميزی داخلی
 • پايش اثربخشی سيستم مديريت امنيت اطلاعات
 • نظارت بر اعمال اصلاحات و بهبودها و اقدامات پيشگيرانه
 • مميزی خارجی
 • طرح پشتيبانی و نگهداری سيستم
سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهیه و توسعه سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Strategic Planning)

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون با توجه به اهداف بلند مدت سازمانها به تدوین و تهیه سند راهبردی ICT و برنامه استراتژیک استاندارد می پردازد. در این راستا ماموریت و چشم انداز سازمان در نظر گرفته می شود و ضمن شناسایی عوامل داخلی و خارجی، از فرصت های خارجی و نقاط بالقوه داخلی به درستی بهره برداری می شود، همچنین ضعف ها  تا حد امکان از بین برده می شود و تهدیدات خارجی و تاثیر  آنها را کاهش می دهد.

روند گام های تحلیل و تدوین سند راهبردی:

 • ما قرار است کجا باشیم؟ (بیانیه ی چشم انداز )
 • چه کار کنیم؟ (بیانیه ی مأموریت )
 • چطور باید باشیم؟ (بیانیه ی ارزشها)
 • به چه چیزهایی باید برسیم؟ (هدف های کلان )
 • چه چیزهایی نیاز داریم؟ (عوامل حیاتی موفقیت)

مراحل تدوین سند:

 •  بررسی وضعیت موجود
 •  تعیین عدم تطابقهای وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
 •  بررسی دلایل عدم تطابق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
 • متدلوژی های برنامه ریزی راهبردی
 •  ماموريت، اهداف و ارزشها در برنامه ریزی راهبردی
 • فرايند توسعه استراتژی و سياست گذاری در برنامه ریزی راهبردی
 •  بررسی اسناد بالا سری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بررسی نمونه های اسناد راهبردی داخلی
 •  بررسی نمونه های اسناد راهبردی خارجی
 •  شناسايی، تعيين و استفاده مؤثر منابع مورد نياز
 •  توسعه اهداف استراتژیک
 • نیازسنجی درون و برون سازمان
 •  اطمینان از هم راستایی بخش فاوا با اهداف سازمانی
 • ارتقای سطح کیفیت خدمات بخش فاوا
 • پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شاخص های فاوا
 • تدوین راهکارهای کاربردی جدید کوتاه مدت و اختصاصی شده برای سازمان
 •  تدوین راهکارهای کاربردی جدید بلند مدت و اختصاصی  شده  برای سازمان
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)

ایزو ۲۰۰۰۰ استانداردی است که برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات طراحی شده است که از دو بخش تشکیل شده است .در بخش اول مجموعه ای از بندهای الزامی موسوم به ISO20000-1 و در بخش دوم مجموعه ای از بندهای حاوی اقدامات توصیه ای و قابل گزینش موسوم به ISO20000-2 تدوین شده است و سازمان می تواند با پیاده سازی کامل این بخشها، پس از انجام ممیزی و تایید صلاحیت،گواهی نامه ISO20000 دریافت نماید.

در ITIL توصیه ها و گزینه هایی مطرح می شود که هر سازمان با توجه به وضعیت خود می تواند به دلخواه خود انها را انتخاب کند یا خدمات و محصولات خود را با مفاد این چارچوب منطبق سازد. پیاده سازی چارچوب ITIL در یک سازمان مقدمات دریافت گواهینامه ISO20000 را فراهم می نماید.

ITIL به ما می گوید برای بهبود پرخه عمر سرویس خدمات فناوری اطلاعات باید چه کارهایی انجام شود و اینکه چگونه این کارها انجام می شود را به استانداردها ی مرتبط در هر حوزه واگذار می کند. به عبارتی در واقع پاسخ به سوال What است و پاسخ به سوال How نیست.لایه ها و فازهای مختلف ITIL در شکل زیر و در قالب چرخه عمر سرویسهای فناوری اطلاعات برگرفته از شرکت Axelos به عنوان مالک تجاری ITIL آورده شده است.

بخشها و فرایندهای مهم چارچوب ITIL بر گرفته از Axelos

راهبرد خدمت:
راهبرد خدمت در مرکز چرخة عمر خدمت قرار میگیرد. ایجاد ارزش از این گام و با درک اهداف سازمان و نیازمندی های مشتریان آغاز میشود. دارایی های هر سازمان اعم از افراد، فرآیند ها و محصولات باید از راهبرد پشتیبانی کنند. راهبرد خدمت ITIL راهنمای مناسبی ایجاد میکند تا از این رهگذر به مدیریت خدمت به عنوان دارایی راهبردی نگریسته شود، نه قابلیت سازمانی. این گام، اصول پشتیبان اجرای مدیریت خدمت را که در توسعه سیاست های مدیریت خدمت، راهنماها و فرآیند های چرخة عمر خدمت مؤثر خواهد بود، توصیف میکند. موضوعات مطرح شده در راهبرد خدمت شامل توسعة فضای بازار، ویژگی های ارائه دهندگان داخلی و خارجی خدمت، دارایی های خدمت، پورتفولیوی خدمت و اجرای راهبرد از طریق چرخة عمر خدمت، است. مدیریت روابط کسب و کار، مدیریت تقاضا، مدیریت مالی، توسعه سازمانی و ریسک های راهبردی سایر موضوعات مطرح شده در این بخش است. سازمان ها از این راهنمایی ها برای تنظیم اهداف و انتظارات عملکردی خود در برابر مشتریان وبازار و نیز شناسایی، انتخاب و الویت بندی فرصت ها، استفاده میکنند. راهبرد خدمت برای تضمین آن است که سازمان ها در موقعیت مناسب برای کنترل هزینه و ریسک مرتبط با پورتفولیوی خدمت قرار گیرند. بنابراین راهبرد خدمت نه تنها در اثربخشی عملیات بلکه برای ایجاد عملکرد ممتاز و متمایز نیز کاربرد دارد. سازمان های مجری ITIL ، از راهبرد خدمت ITIL به منظور بازبینی راهبردی قابلیت های مدیریت خدمت و نیز بهبود هم سویی میان قابلیت ها و راهبرد های کسب و کار بهره میبرند. این بخش، مختص بررسی چرایی انجام یک فعالیت پیش از بررسی چگونگی انجام آن میباشد.

طراحی خدمت:
خدمات ایجادکنندة ارزش واقعی برای سازمان، باید با توجه به اهداف سازمان طراحی شوند. طراحی، تمامی سازمان IT را در بر میگیرد زیرا در واقع کل سازمان، خدمات را ارائه کرده و پشتیبانی میکند. این گام در چرخة عمر خدمت، راهبرد خدمت را به برنامه ای برای عملی کردن اهداف کسب و کاری مبدل میکند. طراحی خدمت راهنمایی برای طراحی و توسعة خدمت و فرآیند های مدیریت خدمت است. این بخش اصول طراحی و روش های لازم برای پوشش اهداف راهبردی در پورتفولیوی خدمت و دارایی های خدمت را، تبیین میکند. محدودة طراحی تنها شامل خدمات جدید نیست بلکه تغییرات و بهبودهای لازم برای افزایش یا نگهداری ارزش های ارائه شده به مشتری در طول چرخة عمر، تداوم خدمت، دستیابی به سطوح خدمت و تطابق با استاندارد ها و مقررات را نیز در برمیگیرد. این مهم، سازمان ها را در چگونگی توسعة قابلیت های طراحی برای مدیریت خدمت، یاری میدهد. سایر موضوعات طراحی خدمت ITIL شامل هماهنگی طراحی، مدیریت کاتالوگ خدمت، مدیریت سطح خدمت، مدیریت دسترس پذیری، مدیریت ظرفیت، مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت تأمین کنندگان است.

انتقال خدمت:
انتقال خدمت راهنمایی های لازم را برای توسعه و بهبود قابلیت های انتقال خدمت جدید یا تغییر یافته به محیط عملیاتی را فراهم میکند. این بخش، چگونگی انتقال سازمان از یک وضعیت به وضعیت دیگر در کنار کنترل ریسک و پشتیبانی دانش سازمانی را تشریح میکند. انتقال خدمت، تضمین میکند که ارزش تعریف شده در راهبرد خدمت و نیز ترسیم شده در طراحی خدمت، به طور مؤثری منتقل شده و میتواند در محیط عملیاتی، به واقعیت تبدیل شود. انتقال خدمت ITIL شامل برنامه ریزی و پشتیبانی انتقال، مدیریت تغییر، مدیریت دارایی و پیکربندی خدمت، مدیریت نشر و استقرار، اعتبار سنجی و تست خدمت، ارزیابی تغییر و مدیریت دانش است. این گام، راهنمایی برای مدیریت پیچیدگی های مرتبط با تغییرات خدمات و فرآیندهای مدیریت خدمات، جلوگیری از ایجاد نتایج نامطلوب و نیز بروز نوآوری فراهم می آورد. انتقال خدمت ITIL ، سیستم مدیریت دانش خدمت را نیز معرفی میکند که امکان پشتیبانی از یادگیری سازمانی را فراهم کرده و منجر به افزایش اثربخشی و کارایی در طول چرخة عمر خدمت میشود. این امر سبب تسهیم دانش و تجربة افراد با یکدیگر، پشتیبانی از تصمیم گیری غیررسمی و بهبود مدیریت خدمات میشود.

عملیات خدمت:
این بخش بهترین الگو برای مدیریت خدمات در محیط عملیاتی را ارائه میکند. این بخش شامل راهنمای دستیابی به اثربخشی و کارایی در ارائه و پشتیبانی خدمات به منظور تضمین ارائه ارزش به مشتریان و ارائه دهندگان خدمت است. اهداف راهبردی در طول عملیات خدمت شناخته شده و به قابلیتی حیاتی تبدیل میشوند. عملیات خدمت ITIL ، راهنمایی مبتنی بر چگونگی حفظ پایداری در عملیات خدمت ارائه میکند که اجازة تغییر در طراحی، مقیاس، محدوده و سطوح خدمت را می دهد. سازمان ها در معرض راهنماهای جزئی فرآیند، روش ها و ابزار ها قرار میگیرند تا آن را در دو رویکرد کنترلی اصلی بکار برند: رویکرد پیش گیرانه و واکنشی. دانش در اختیار مدیران و متخصصان قرار میگیرد تا بتوانند تصمیمات بهتری در حوزه هایی مانند مدیریت دسترس پذیری خدمات، کنترل تقاضا، بهینه کردن ظرفیت، زمان بندی عملیات و حل خرابی های خدمت و مدیریت مسائل، اتخاذ کنند. مدل ها و معماری های جدید نظیر خدمات مشترک، محاسبة سودمندی، خدمات وب و تجارت موبایل به منظور پشتیبانی از عملیات خدمت تشریح میشوند. سایر موضوعات مطرح شده در عملیات خدمت شامل فرآیندهای مدیریت خرابی، مدیریت رخداد، پاسخ گویی به درخواست، مدیریت مسئله و مدیریت دستیابی و نیز کارکردهای میز خدمت، مدیریت فنی، مدیریت عملیات IT و مدیریت برنامه های کاربردی است.

بهبود مستمر خدمت:
این بخش شامل راهنمای ایجاد و نگهداری ارزش برای مشتریان از طریق راهبرد، طراحی، انتقال و عملیات خدمت با رویکردی مناسب تر است. این مهم، اصول، الگوها و روش هایی از مدیریت کیفیت، مدیریت تغییر و مدیریت ظرفیت را ترکیب میکند. بهبود مستمر خدمت، بهترین الگو ها را برای دستیابی به بهبودهای تدریجی و با مقیاس بزرگ در کیفیت خدمت، کارایی عملیاتی و تداوم کسب و کار معرفی میکند؛ همچنین اطمینان حاصل میکند که پورتفولیوی خدمت با نیازمندی های کسب و کار هم راستا است. این راهنما برای ارتباط دهی میان تلاش های بهبود و خروجی های راهبرد، طراحی، انتقال و عملیات خدمت صورت میگیرد. سیستم باز خورد حلقه بستة مبتنی بر چرخة دمینگ یعنی برنامه ریزی – اجرا – کنترل – اقدام اصلاحی تعریف شده تا از این رهگذر بتوان بازخورد های هر گام چرخة عمر خدمت را برای شناسایی فرصت های بهبود سایر گام ها تعیین کرد. سایر موضوعات این بخش شامل اندازه گیری خدمت، توسعة خطوط مبنا و ارزیابی بلوغ است.

خدمات راهبردی و حاکمیت فناوری اطلاعات (COBIT)

خدمات راهبردی و حاکمیت فناوری اطلاعات (COBIT)

در سال‌های اخیر مدیران ارشد به اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت سازمان‌ها بیش از پیش پی برده‌اند. آنان به این امر واقف شده‌اند که می‌بایست در رابطه با نحوه‌ی راهبری فناوری اطلاعات در سازمان آگاهی لازم را داشته باشند. در راستای پاسخگویی به اهدافی نظیر برقراری ارتباط با الزامات سازمان، بهره‌گیری از یک مدل مشخص، شناسایی منابع اصلی، تعریف اهداف کنترلی مدیریتی و… چارچوبی به نام COBIT ایجاد شد که از ویژگی های اصلی آن می‌توان به تمرکز بر کسب و کار، فرایند محوری، بر پایه کنترل و با قابلیت اندازه گیری اشاره نمود.

دلایلی که مدیران و تصمیم‌گیرندگان اصلی را به پذیرش COBIT تشویق می‌کند، عبارتند از:

 • نیاز مدیران به نظارت بر منابع سازمان
 • با کنترل منابع فناوری اطلاعات، هزینه کل ارائه خدمات آن کاهش می‌یابد
 • COBIT ترس و نگرانی و عدم اطمینان مدیران را نسبت به برآورده نشدن هدفهای تجاری کاهش خواهد داد
 • ایجاد و برقراری ارتباطات بهبود یافته بین مدیران، کاربران و ممیزان با به کارگیری COBIT
 • همسویی اهداف فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار و بالعکس
 • تعریف نقش‌ها، وظایف و مسئوولیت‌ها به صورت روشن و صریح و بر اساس روشی فرایند محور
 • کیفیت خدمات فناوری اطلاعات را افزایش می‌دهد
 • سنجش کارایی فناوری اطلاعات
 • بهبود ارائه پروژه‌ها

مجموعه «اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط» یا COBIT مجموعه‌ای از بهروش‌ها برای مدیریت فناوری اطلاعات می‌باشد که توسط انجمن کنترل و ممیزی سیستمها (ISACA) و سازمان راهبری فناوری اطلاعات (ITGI) در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد. COBIT برای مدیران، ممیزان و کاربران فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از سنجه‌ها، معیارها، فرایندها و بهروش‌های قابل قبولی را ارائه می‌نماید تا به آنان در افزایش سود حاصله از بکارگیری فناوری اطلاعات و توسعه کنترل و راهبری فناوری اطلاعات کمک نماید. این چارچوب به مدیران، ممیزان و کاربران این امکان را می‌دهد که سیستم‌های فناوری اطلاعات خود را بهتر درک نمایند و سطح کنترل و امنیت مورد نیاز سازمان خود را شناسایی و از طریق توسعه مدل راهبری فناوری اطلاعات به آن دست یابند.

حوزه‌ها و فرایندهای COBIT:
مدل عمومی COBIT از مجموعه ای از فرایندهای IT استفاده می کند. این فرایندها به ۴ حوزه تقسیم شده اند که عبارتند از:

 • برنامه ریزی و سازماندهی
 • اکتساب و پیاده سازی
 • خدمت رسانی وپشتیبانی
 • پایش و ارزیابی

مزایای پیاده سازی COBIT در سازمان:

 • کمک به درک مخاطرات فناوری اطلاعات؛
 • حصول اطمینان از یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی؛
 • همسویی با سایر استانداردها و آئین نامه ها؛
 • تأمین محیطی انعطاف پذیر در سازمان های فناوری اطلاعات؛
 • ایجاد ارتباطی روشن میان الزامات نظارتی IT، فرآیندها و کنترل خدمات فناوری اطلاعات.

لزوم پیاده سازی و بکارگیری COBIT در سازمان های IT محور:

 • رشد پیچیدگی محیط های تجاری؛
 • افزایش وابستگی به اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی؛
 • افزایش طیف گسترده ای از تهدیدات همچون تهدیدات کامپیوتری و جنگ اطلاعاتی؛
 • فقدان زیرساخت های مناسب برای محیط های فناوری اطلاعات؛
 • خلاء های ارتباطی میان مدیران IT و مدیران واحدهای کسب و کار؛
 • افزایش تأمین کنندگان خارجی خدمات فناوری اطلاعات؛
 • خارج از کنترل بودن هزینه های IT؛
 • افزایش نسبت بازدهی سرمایه به بهره وری در سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات؛
 • عدم انعطاف پذیری و چابکی سازمان ها در برابر تغییرات؛
 • افزایش نارضایتی کاربران.
تست نفوذپذیری

تست نفوذپذیری

بررسی، تحلیل، تشخیص و ارزیابی آسیب پذیری ها با تست نفوذ و ممیزی(Penetration Test and Audit)

امروزه رشد تهدیدات امنیتی همچون، ازدیاد ویروسها، تروجانها و بدافزارها، پیچیدگی شبكه، گسترش شبكه های بی سیم، آسانی استفاده از ابزارهای هک، ماهیت منبع باز بودن نرم افزارها  و… موجب شده است که  شرکت ها بدنبال مقابله با این تهدیدات باشند و تست نفوذ با شناسایی آسیب پذیری های موجود، سازمان را در رفع این تهدیدات و برقراری امنیت راهنمایی می کند.  تست نفوذ با اولویت بندی  و جلوگیری از مخاطرات امنیتی موجب حفاظت از اطلاعات و کاهش خسارات مالی شرکت ها با انجام اعمال پیشگیرانه خود خواهد شد.

 • استفاده از متدولوژی CEH برای اهداف شناسایی و اسکن پورت
 • استفاده از متدولوژی های استاندارد مشهور برای اسکن آسیب پذیری ها ، نفوذ ونگهداری از دسترسی
 • شناسایی هدف با روش های استاندارد و استفاده از ابزارهای قدرتمند
 • استفاده از قوی ترین و مشهورترین ابزار های اسکن پورت و آسیب پذیری ها
 • شناسایی آسیب پذیری های زیرساخت شبکه و وب سرورها
 • ارائه راه حل برای حفره های امنیتی و آسیب های موجود
 • تولید مستندات و گزارش های کامل از مراحل، ابزارها ، روش و نتایج تست های انجام شده
 • تعیین موضوع مورد بازرسی، اهداف و محدوده آن
 • شناسایی ساختار جریان اطلاعات، طراحی روال های بررسی و ارزیابی مخاطرات
 • جمع آوری لیست های کنترلی، مشاهده دقیق سیستم ها و فرایندهای در حال اجرا
 • آنالیز سایت ها، ریسک ها و مستندات
 • ارائه و توسعه راهکار
 • ثبت و بکارگیری مداوم برای جلوگیری از آسیب های بالقوه

متدولوژی :

 • CEH
 • ISSAF

ابزارها :

 • Nmap ،Superscan
 • Angry Ip Scanner  Nessus
 • OpenVAS
 • GFI  Lan Guard
 • Acunetix
 • Metasploit
 • Cain & Abel
 • Net Cat
 • WiresharkBack Track
 • NSAuditor

 استاندارد: 

 • COBIT
 • NIST 800-115
 • PCI-DSS

 

مراکز داده

مراکز داده

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مراکز داده (Data Center Total Solution)

امروزه مراکز داده نقش مهمی در  ساماندهی و متمرکز نمودن منابع و ظرفیت های محاسباتی یک  سازمان جهت  یکپارچه سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضای کاملا مطمئن و دارای قابلیت گسترش دارند.  مرکز داده یک مولفه بسیار ضروری زیرساختی هر سازمان است، که مبدا تمامی سرویس های ارائه شده در آن سازمان می باشد.

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون در ارتباط با مراکز داده در  زمینه های زیر مشاوره داده، و همچنین به طراحی و پیاده سازی می پردازد:

– مطالعه و شناسایی زیر ساخت ها و سرویس های موجود سازمان

– امکان سنجی و نیاز سنجی سرویس های جدید مورد نیاز

– ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از نظر صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی

– طراحی تفصیلی مرکز داده و پیاده سازی آن

– معماری مرکز داده

– سیستم های مدیریت مرکز داده

– سیستم های امنیت مرکز داده

– ابنیه مقاوم و استاندارد با در نظر گرفتن راه کارهای مقابله با تهديدات فيزيکی و محيطی و پدافند غیرعامل

-سيستم های کنترل دسترسی فيزيکی و مانیتورینگ مرکز داده

-سيستم تأسيسات برق، ژنراتور و منابع تغذیه اضطراری

-سيستم خنک کننده

-سيستم کابل کشی برق و داده

-رکها و چينش و آرايش محيط داخلی مرکز داده

-سيستم شبکه شامل  سوييچ ها، مسيرياب ها و …

– سيستم مديريت شبکه

– انواع سرورها و برنامه های مورد نياز آن ها

– سيستم ذخيره سازی داده ها و اطلاعات

-سيستم های نرم افزاری، سيستم های عامل، بانک های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی

-سيستم پشتیبان گيری، نگهداری وبازيابی اطلاعات

-تجهيزات امنيتی مانند ديواره های آتش، IPS  و IDS

-سيستم های امنيت اطلاعات

اجرای پروژه های زیرساخت شبکه

اجرای پروژه های زیرساخت شبکه

 طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و راهکارهای ارتقاء آن( Analysis and Implementation: Network Infrastructure)

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون به بررسی راهکارهای ارتقاء زیرساخت واحدهای فناوری اطلاعات, سایت های مخابرات از طریق مشاوره،  تحلیل و ارزیابی زیرساخت شبکه موجود وارائه و پیاده سازی روش های ارتقاء آن در سازمان ها می پردازد.

مراحل مشاوره، تحلیل و پیاده سازی:

– بررسی زیرساخت شبکه

– تحلیل و ارزیابی زیرساخت شبکه

– تعیین زیر ساخت شبکه

– تعیین کمبودها ونقص های زیر ساختی شبکه

– ارائه راهکارها جهت حذف کمبودها و نقص های زیرساختی شبکه موجود

– تعیین مشکلات امنیتی شبکه موجود

– ارائه راهکارها جهت ارتقاء زیرساخت شبکه

– ارائه راهکارها جهت حذف و پوشش ضعف های امنیتی و ارتقاء امنیت در شبکه

 

سیستم هوشمند کنترل و مانیتورینگ

سیستم هوشمند کنترل و مانیتورینگ

طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و کنترل(Control and Monitoring System)

سیستم های مانیتورینگ و کنترل  طراحی و ساخته شده توسط شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون قابلیت مشاهده و کنترل علائم محیطی، مشخصه های الکتریکی و نیز خواندن و اجرای فرمان های مورد نظر را دارد.  این سیستم ها همچنین جهت ثبت و گزارش گیری پارامترهای مورد نیاز استفاده می شود و قابلیت پیاده سازی در محیط های صنعتی، تجاری، کشاورزی، اداری و مسکونی را دارد.

کاربردهای سیستم های مانیتورینگ:

– مکان های امنیتی

– اتاق های سرور

– آزمایشگاه های مختلف

– ادارات، سازمان ها و منازل هوشمند

– گلخانه ها

– مکان هایی که علائم محیطی برای آنها مهم می باشد.

برخی از قابلیت های سیستم های مانتیورینگ:

– قابلیت  اندازه گیری و کنترل پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت، فشار، نور، ولتاژ جریان و…می باشد.

– ارسال و دریافت انواع فرامین و سیگنال ها

– قابلیت مدیریت حالت های پیش بینی نشده (آشکار سازی اشکالات در شبکه، قطعی برق، منابع تغذیه، ارتباط با سنسور ها، تشخیص مشکل در ارتباطات از راه دور و…)

– قابلیت ارتقا سخت افزار (ماژولار بودن سیستم های سخت افزاری این امکان را می دهد که درصورت لزوم تعداد سنسور ها و درایورهای آنها یا نوع ارتباط دیتا و دیگر اجزا بدون تغییرات کلی ارتقاء یابند.)

مشخصات ارتباطی سیستم:

– ارتباط محلی(LAN)

     انتقال دیتا از طریق رابط شبکه WiFi ، RS232 ، RS485، CAN

– ارتباط از راه دور(Remote)

     بسترهای ارتباطی DSL ،SMS، Telephone، Internet، GPRS

 

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

“اتوماسیون صنعتی”

 امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد. كنترل پروسه و سيستمهای اندازه گيری پيچيده ای كه در صنايعی همچون نفت، گاز، پتروشيمی، صنايع شيميايی، صنايع غذايي، صنايع خودرو سازی و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند.

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون سعی بر آن دارد تا با استفاده از فناوری های نوین و ارائه سیستم های صنعتی، به كنترل فرايندها و اندازه گيری پارامترهای مختلف صنعتی از قبيل فشار، دما، جريان و غيره بپردازد و باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد شود.

مزایا:

به طور كلي برخي از مزاياي اتوماسيون صنعتي از اين قبيل اند:

– تكرارپذيری فعاليتها و فرايندها

– افزايش كيفيت محصولات توليدی

– افزايش سرعت توليد (كميت توليد )

– كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر

– كاهش پسماندهاي توليد (ضايعات)

– افزايش بهره وری واحدهاي صنعتی

– بالا بردن ضريب ايمنی برای نيروی انسانی و كاستن از فشارهاي روحی و جسمی

مانيتورينگ:

يكي ديگر از مباحث مهم و مرتبط با اتوماسيون صنعتي، مانيتورينگ می باشد. امروزه مانيتورينگ يكی از نيازهای اساسي بسياری از صنايع به خصوص صنايع بزرگ مي باشد. بسياری از صنايع بزرگ مانند صنايع پتروشيمی، صنايع توليد انرژی، صنايع شيميايی و … بدون استفاده از سيستم مانيتورينگ مناسب قادر به ادامه كار خود نيستند. مانيتورينگ عبارت است از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از بخشهای مختلف يك واحد صنعتی و نمايش آنها با فرمت مورد نظر براي رسيدن به اهداف ذيل :

– نمايش وضعيت لحظه ای هر يك از ماشين آلات و دستگاهها

– نمايش و ثبت پارمترهای مهم و حياتي يك سيستم

– نمايش و ثبت آلارمهای مختلف در زمانهای بروز خطا در سيستم

– نمايش محل خرابی و زمان وقوع ايراد در هر يك از اجزای سيستم

– نمايش پروسه های توليد با استفاده از ابزارهای گرافيكی مناسب

– تغيير و اصلاح Set Point ها حين اجرای پروسه توليد

– امكان تغيير برخي از فرايندهای كنترلی از طريق برنامه مانيتورينگ

– ثبت اطلاعات و پارمترهای مورد نظر مديران از قبيل زمانهای كاركرد، ميزان توليد، ميزان مواد اوليه مصرفی، ميزان انرژی مصرفی و …

  
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان(Building Management System)

با استفاده از سیستم BMS  اصلا مهم نیست شما در کدام نقطه از کره خاکی ایستاده اید، شما می توانید با اطمینان خاطر کنترل ساختمان خود را در دستانتان داشته باشید. این سیستم به شما این امکان را می دهد تا جزییات ساختمان خود را به صورت آنلاین ببینید و کنترل کنید، و همچنین سناریوهای مختلف از قبیل مدیریت انرژی، کنترل دما و تهویه هوا، کنترل روشنایی، کنترل امنیت،  شبیه ساز حضور،  آبیاری گیاهان  و… را بصورت خودکار در نبود شما کنترل و هدایت کند.

از جمله امکانات این سیستم ها:

– تعریف و اجرای سناریوهای مختلف و دلخواه

– کنترل عوامل محیطی از قبیل دما، رطوبت و..

– کنترل روشنایی ساختمان

– کنترل سیستم های صوتی وتصویری

– کنترل سیستم اعلام حریق

– کنترل حفاظت و امنیت

– کنترل آبیاری گیاهان

– کنترل از راه دور توسط وب، موبایل، از طریق اینترنت و SMS

راحتی و آسایش، کنترل، افزایش ایمنی، وکاهش هزینه های انرژی از جمله عوامل مهم در استفاده از سیستم های هوشمند مدیریت ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری به شمار می رود. در این راستا شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون با استفاده از این فناوری سعی بر آن دارد مزایایی همچون اتوماسیون قابل انعطاف، امنیت بالا، صرفه جویی در انرژی و مدیریت آسان و… را محقق سازد.

اهداف:

– بهبود کارایی و عملکرد محیط

– کاهش نیروی انسانی

– کاهش خطای ناشی از عملکرد افراد

– اتوماسیون قابل انعطاف در اجزای ساختمان

– صرفه جویی در مصرف انرژی

– کاربرد آسان و عملکرد منطقی

– آسایش بیشتر