سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهیه و توسعه سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Strategic Planning)

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون با توجه به اهداف بلند مدت سازمانها به تدوین و تهیه سند راهبردی ICT و برنامه استراتژیک استاندارد می پردازد. در این راستا ماموریت و چشم انداز سازمان در نظر گرفته می شود و ضمن شناسایی عوامل داخلی و خارجی، از فرصت های خارجی و نقاط بالقوه داخلی به درستی بهره برداری می شود، همچنین ضعف ها  تا حد امکان از بین برده می شود و تهدیدات خارجی و تاثیر  آنها را کاهش می دهد.

روند گام های تحلیل و تدوین سند راهبردی:

 • ما قرار است کجا باشیم؟ (بیانیه ی چشم انداز )
 • چه کار کنیم؟ (بیانیه ی مأموریت )
 • چطور باید باشیم؟ (بیانیه ی ارزشها)
 • به چه چیزهایی باید برسیم؟ (هدف های کلان )
 • چه چیزهایی نیاز داریم؟ (عوامل حیاتی موفقیت)

مراحل تدوین سند:

 •  بررسی وضعیت موجود
 •  تعیین عدم تطابقهای وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
 •  بررسی دلایل عدم تطابق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
 • متدلوژی های برنامه ریزی راهبردی
 •  ماموريت، اهداف و ارزشها در برنامه ریزی راهبردی
 • فرايند توسعه استراتژی و سياست گذاری در برنامه ریزی راهبردی
 •  بررسی اسناد بالا سری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بررسی نمونه های اسناد راهبردی داخلی
 •  بررسی نمونه های اسناد راهبردی خارجی
 •  شناسايی، تعيين و استفاده مؤثر منابع مورد نياز
 •  توسعه اهداف استراتژیک
 • نیازسنجی درون و برون سازمان
 •  اطمینان از هم راستایی بخش فاوا با اهداف سازمانی
 • ارتقای سطح کیفیت خدمات بخش فاوا
 • پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شاخص های فاوا
 • تدوین راهکارهای کاربردی جدید کوتاه مدت و اختصاصی شده برای سازمان
 •  تدوین راهکارهای کاربردی جدید بلند مدت و اختصاصی  شده  برای سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.