Risk Assessment/Management

Risk Assessment/Management

هدف از این دوره آشنایی با بهترین استانداردها و روشهای مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات برمبنای استاندارد ISO 27001 است. در این دوره روشهای محاسبه ارزش دارایی ها، سطح تهدیدات و آسیب پذیری ها، شاخص ریسک و راهکارهای اجرایی کاهش مخاطرات بیان میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *